Bitcoin - unikalne cechy i pozycja na rynku aktywów cyfrowych

Charakterystyka Bitcoin'a

Kontekst historyczny W styczniu 2022 roku omówiono unikalne cechy Bitcoina, które odróżniają go od innych aktywów cyfrowych. Dzisiaj, po ponad półtora roku, Bitcoin nadal zdobywa popularność i udziały w rynku aktywów cyfrowych. Inne aktywa cyfrowe napotkały na własne wyzwania.

Podstawowe zalety Bitcoina

Choć Bitcoin jest najbardziej rozpoznawalnym i pierwszym aktywem cyfrowym, istnieje wiele innych w ekosystemie. Często porównywany jest do historii MySpace i Facebooka, sugerując, że jako pierwszy może zostać zastąpiony przez nowsze technologie. W kontrze do tego argumentu, podkreśla się, że Bitcoin jest najlepiej rozumiany jako cyfrowy odpowiednik dobra pieniężnego i jego głównym celem jest bycie środkiem przechowywania wartości w cyfrowym świecie.

Dlaczego Bitcoin jest inny?

Bitcoin a inne aktywa cyfrowe

Bitcoin różni się od innych aktywów cyfrowych. Jest najbardziej bezpieczny, zdecentralizowany i dźwiękowy w porównaniu z innymi cyfrowymi pieniędzmi. Ewentualne "ulepszenia" mogą wiązać się z kompromisami. Co więcej, sukces Bitcoina nie wyklucza sukcesu innych sieci aktywów cyfrowych. Inne projekty cyfrowe mogą zaspokajać różne potrzeby, których Bitcoin po prostu nie pokrywa.

Perspektywa inwestycyjna

Dla tradycyjnych alokatorów Bitcoin powinien być punktem wyjścia do ekspozycji na aktywa cyfrowe. Inwestorzy powinni stosować dwa oddzielne ramy myślowe w odniesieniu do inwestowania w ekosystem aktywów cyfrowych: pierwszy dotyczy Bitcoina jako wschodzącego dobra pieniężnego, a drugi dotyczy innych aktywów cyfrowych o cechach zbliżonych do kapitału podwyższonego ryzyka.

Czym jest Bitcoin?

Bitcoin jest poza zakresem tego artykułu, jeśli chodzi o szczegółowe wyjaśnienie. Niemniej jednak uważamy za ważne, aby podkreślić pewne podstawy, które są niezbędne do zrozumienia, jak bitcoin utrzymał konkurencyjną przewagę w dążeniu do reprezentowania de facto niepodległego dobra pieniężnego w ekosystemie cyfrowych aktywów.

Bitcoin: Sieć kontra Aktywa

Różnica między "Bitcoin" a "bitcoin"

Dla wielu osób nowych w świecie bitcoina jednym z najbardziej mylących pojęć jest rozróżnienie między "bitcoin" a "Bitcoin". Mówiąc o Bitcoin, odnosimy się do sieci lub systemu płatności, natomiast mówiąc o bitcoinie, mamy na myśli token lub aktywo. W niniejszym streszczeniu przyjmujemy konwencję pisania "Bitcoin" z wielkiej litery, gdy mówimy o sieci, oraz "bitcoin" z małej litery, gdy odnosimy się do tokenu.

Początki Bitcoin'a

Bitcoin początkowo był jedynie ideą, której celem było rozwiązanie problemu stworzenia prawdziwie równorzędnych systemów elektronicznych płatności. Chociaż w świecie fizycznym możemy dokonywać transakcji bez pośrednika, korzystając z gotówki, w świecie cyfrowym nie było to możliwe do wynalezienia Bitcoina. Aby wprowadzić tę ideę w życie, napisano odpowiedni kod. Zatem Bitcoin to nic innego jak kod, a sieć Bitcoin składa się z tysięcy komputerów, które uruchamiają to same oprogramowanie. Kod ten działa jak protokół, określając zasady sieci Bitcoin. W tej sieci działa system płatności, w którym użytkownicy mogą wysyłać i odbierać cyfrowy token, nazywany również bitcoinem.

Kompatybilność sieci Bitcoin

Każdy może dołączyć lub opuścić sieć Bitcoin, pod warunkiem przestrzegania głównych zasad. Osoby próbujące zmienić zasady bez zgody większości uczestników zostaną wykluczone z sieci. Chociaż kod Bitcoin jest open-source i można go kopiować oraz modyfikować, kopie lub wersje pochodne Bitcoina są zupełnie odrębnymi sieciami i nie są "kompatybilne wstecz" z oryginalną siecią Bitcoin. Co więcej, tokeny bitcoin są natywne dla sieci Bitcoin i nie mogą być przeniesione na inną sieć blockchain. Ważność tego aspektu zostanie omówiona później w kontekście mocy efektów sieciowych oraz dominacji jednej sieci na rynku.

Dlaczego Bitcoin Najlepiej Rozumieć Jako Dobro Monetarne

Zrozumienie Bitcoina jako dobra monetarnego

Definicja pieniądza - Pieniądz to narzędzie umożliwiające wymianę, która zastępuje system barterowy. W ciągu większości ludzkiej historii dążyliśmy do znalezienia „najlepszego” reprezentanta pieniądza. Dobro monetarne to takie, które ceni się ze względu na możliwość wymiany na inne dobra, a nie ze względu na jego konsumpcję czy użytkowanie.

Ewolucja dóbr monetarnych w historii

Różne dobra były używane jako pieniądz w historii, takie jak muszle, koraliki, kamienie, futra czy wampum. Rodzi się pytanie: dlaczego niektóre przedmioty zyskują status dobra monetarnego, a inne nie?

Bitcoin a cechy dobra monetarnego

Bitcoin łączy w sobie rzadkość i trwałość złota z łatwością użycia, przechowywania i transportu waluty fiducjarnej (dodatkowo wprowadzając pewne ulepszenia). Warto również zauważyć, że podobnie jak inne dobra monetarne, bitcoin nie jest firmą, nie wypłaca dywidendy ani nie generuje przepływów pieniężnych. Dlatego jego wartość musi wynikać z zdolności do lepszego spełniania cech dobra monetarnego w porównaniu z tradycyjnymi alternatywami.

źródło - Coin Metrics, 07/26/2023.


Wartość Bitcoina oparta na jego egzekwowalnej rzadkości

Charakterystyka rzadkości Bitcoina

Jednym z najważniejszych cech Bitcoina jest jego rzadkość. Bitcoin nie tylko jest rzadki (obecny wskaźnik inflacji Bitcoina wynoszący około 1,8% jest zbliżony do wskaźnika inflacji złota), ale w przeciwieństwie do złota jest również udowodnionie skończony. Istnieje jedynie 21 milionów Bitcoinów. Żaden inny aktyw cyfrowy nie posiada tak niezmiennego systemu monetarnego jak Bitcoin, co czyni jego politykę monetarną jedną z najbardziej wiarygodnych.

Jak egzekwowana jest rzadkość Bitcoina?

Podstawą tej wiarygodności są dwie kluczowe cechy:

Decentralizacja Bitcoina - Pierwsza z nich to decentralizacja Bitcoina. Żadna jednostka, korporacja czy rząd nie posiada ani nie kontroluje sieci Bitcoin lub zasad nią rządzących. Jako w pełni zdecentralizowana sieć, działająca na otwartym kodzie źródłowym, uczestnicy sieci muszą przestrzegać zasad określonych w kodzie. Maksymalna ilość 21 milionów Bitcoinów została zapisana w oryginalnym kodzie źródłowym Bitcoina.

Konsensus (synonim pojęcia określającego zgodę powszechną między członkami danej społeczności) w sieci Bitcoin - Kod sieci może być zmieniony, ale tylko za pomocą konsensusu uczestników sieci. Zmiana harmonogramu dostaw Bitcoina jest możliwa w teorii, ale w praktyce jest to wysoce nieprawdopodobne.

Odporność Bitcoina na cenzurę - Drugą cechą jest odporność Bitcoina na cenzurę. Jako że sieci Bitcoin nie posiada i nie kontroluje żadna jednostka, korporacja czy rząd, jest ona bardzo odporna na cenzurę. Brak geograficznych granic Bitcoinu sprawia, że trudno jest dla państwa narodowego przejąć kontrolę nad siecią czy rdzennym kodem Bitcoina.

Podsumowanie logicznej sekwencji wartości Bitcoina

 1. Dobro pieniężne to coś, co posiada wartość wyższą niż jego użyteczność czy wartość konsumpcyjna. Ludzie przypisują wartość monetarną tokenom Bitcoina, chociaż sieć płatnicza Bitcoina ma niewątpliwą wartość użytkową.
 2. Jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy przypisują wartość Bitcoinowi, jest jego rzadkość. Stała podaż sprawia, że może on pełnić funkcję wartości przechowywanej.
 3. Rzadkość Bitcoina jest podkreślana przez jego decentralizację i cechy odporne na cenzurę.
 4. Te cechy są zakodowane w Bitcoinie i prawie na pewno nigdy nie zostaną zmienione, ponieważ ludzie, którzy przypisują wartość Bitcoinowi i go posiadają, nie mają takiego interesu. Uczestnicy sieci są motywowani do obrony tych cech rzadkiego aktywa i niezmienialnego rejestru.

Potencjał Bitcoina jako głównego środka płatniczego

1. Dlaczego Bitcoin ma potencjał dominacji wśród walut cyfrowych?

Mimo iż wielu inwestorów zgadza się, że bitcoin posiada cechy dobrej waluty, pojawia się pytanie, czy będzie to jedyny dominujący środek płatniczy. Chociaż nie można jednoznacznie stwierdzić, że będzie to jedyna waluta, silne efekty sieciowe wskazują na to, że jedna waluta cyfrowa zdominuje rynek.

2. Siła efektów sieciowych w walucie

Efekty sieciowe, czyli zjawisko, gdzie wartość danej sieci wzrasta w miarę zwiększania się liczby jej użytkowników, są dobrze znane inwestorom. W przypadku sieci walutowych te efekty są jeszcze silniejsze niż w innych sieciach, ponieważ wybór właściwej waluty ma kluczowe znaczenie.

3. Dlaczego Bitcoin ma przewagę?

Jeśli inwestorzy poszukują aktywa cyfrowego jako środka przechowywania wartości, naturalnie wybiorą ten o największej, najbardziej zdecentralizowanej i płynnej sieci. Jako pierwszy rzadki środek cyfrowy, Bitcoin zdobył przewagę pierwszego gracza na rynku i utrzymuje ją do tej pory.

4. Odbicie w sieciach walutowych

Ludzie dostrzegają, że inni dołączają do sieci walutowej, co motywuje ich do dołączenia. W przypadku Bitcoina jest to jeszcze bardziej widoczne, ponieważ obejmuje nie tylko biernych posiadaczy aktywów, ale także górników, którzy aktywnie zwiększają bezpieczeństwo sieci. Wzrost liczby użytkowników prowadzi do wyższych cen, a to z kolei motywuje górników do zwiększenia mocy obliczeniowej, co prowadzi do większego bezpieczeństwa sieci.

5. Konkurencja sieciowa prowadzi do dominacji

Konkurencja między sieciami walutowymi prawdopodobnie doprowadzi do sytuacji, w której jedna sieć zdominuje rynek. Wybór innej sieci niż dominująca może prowadzić do strat inwestycyjnych. Każdy inwestor pragnący przechowywać wartość w dobru pieniężnym dokonuje wyboru sieci walutowej, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Bitcoin – niepowtarzalna innowacja w świecie walut cyfrowych

Analogia do wynalazku koła

Wynalezienie koła było przełomem technologicznym, którego nie można było ponownie wynaleźć. W podobny sposób, dopiero z chwilą pojawienia się Bitcoina, udało się rozwiązać problem cyfrowej rzadkości i prawdziwych, bezpośrednich transakcji elektronicznych. Było to nie tyle ewolucyjne udoskonalenie, co rewolucyjne rozwiązanie zagadki istnienia cyfrowej rzadkości.

Dominująca pozycja Bitcoina wśród sieci monetarnych

Bitcoin jest obecnie najbardziej zdecentralizowaną i bezpieczną siecią monetarną w porównaniu z innymi aktywami cyfrowymi. Każda nowa sieć blockchain próbująca udoskonalić Bitcoin jako dobro monetarne prawdopodobnie będzie musiała dokonać pewnych kompromisów, rezygnując z jednej lub obu tych cech. Zjawisko to zostanie omówione szerzej jako "Trilemma Blockchainu". Jakakolwiek próba skopiowania kodu Bitcoina również jest skazana na niepowodzenie, ponieważ brakuje uzasadnienia dla przejścia z największej sieci monetarnej do identycznej, ale znacznie mniejszej.

Efekt Lindy i antykruchość Bitcoina

Efekt Lindy a Bitcoin

Efekt Lindy, nazywany również Prawem Lindy'ego, zakłada, że im dłużej pewna niezniszczalna rzecz przetrwa, tym bardziej prawdopodobne jest jej przetrwanie w przyszłości. Podobnie jak sztuka na Broadwayu, która jest wystawiana przez 10 lat, ma większe szanse na kolejne 10 lat w porównaniu z sztuką wystawianą tylko przez rok. Wierzymy, że to samo dotyczy Bitcoina. Każda minuta, godzina, dzień i rok istnienia Bitcoina zwiększa jego szanse na przetrwanie, zdobywając większe zaufanie i przetrwając kolejne wstrząsy.

Antykruchość Bitcoina

Antykruchość to właściwość, dzięki której coś staje się bardziej wytrzymałe lub silniejsze po każdym ataku czy narażeniu na stres. Gdyby inwestor miał zapoznać się z ideą Bitcoina i wymienić potencjalne zagrożenia, ataki czy niepowodzenia, które mogłyby zagrozić tej technologii, prawdopodobnie nie uwzględniłby wszystkich negatywnych wydarzeń, które Bitcoin już przetrwał, a które nie doprowadziły do jego upadku.

Kluczowe wydarzenia, które Bitcoin przetrwał:

 • Stworzony przez anonimowego twórcę, którego prawdziwe motywy czy powiązania są nieznane.
 • Pewne tokeny bitcoina zostały skonfiskowane przez FBI.
 • Wielokrotne włamania do giełd.
 • Bankructwo wielu dużych giełd i firm świadczących usługi.
 • Używany w sieci dark web do nielegalnych transakcji.
 • Przeżył "wojnę domową" dotyczącą głównego kodu.
 • Cena doświadczyła wielokrotnych spadków o ponad 50%, wiele z nich przekroczyło 80%.
 • Zakazany w wielu krajach.
 • Określany jako oszustwo, schemat piramidalny, spekulacyjne hazard.
 • Pozostaje główną formą płatności za ataki ransomware.
 • Przeżył wiele rozgałęzień swojego kodu.
 • Skopiowany przez konkurentów tysiące razy.

Dlaczego inny aktyw cyfrowy nie zastąpi prawdopodobnie Bitcoina jako dobro pieniężne

Bitcoin jest uważany przez inwestorów za obecnie najlepsze dobro pieniężne w świecie aktywów cyfrowych, a dominacja jednego dobra pieniężnego na rynku cyfrowym jest prawdopodobna ze względu na efekty sieciowe. Czy jednak możliwe jest stworzenie lepszej wersji Bitcoina, która stałaby się dominującym dobrem pieniężnym?

Chociaż kod Bitcoina jest otwarty, co oznacza, że każdy może go skopiować i próbować ulepszyć, uważamy, że zastąpienie Bitcoina "ulepszonym" aktywem cyfrowym jest mało prawdopodobne. Jednym z głównych powodów jest to, że każda poprawa w jednej charakterystyce Bitcoina, takiej jak prędkość lub skalowalność, prowadzi do obniżenia innej charakterystyki, takiej jak decentralizacja lub bezpieczeństwo Bitcoina. Ten kompromis jest znany jako trilemma blockchainu.


Trilemat Blockchain

 • Pojęcie Trilematu Blockchain zostało przedstawione przez Vitalika Buterina, twórcę Ethereum.
 • Trilemat zakłada, że zdecentralizowana baza danych (na przykład Bitcoin) może zapewnić jednocześnie tylko dwie z trzech gwarancji: decentralizację, bezpieczeństwo lub skalowalność.

Bezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo odnosi się do prawdopodobieństwa ataku na sieć.
 • Największe obawy dotyczą ataku 51%, gdzie jedna osoba lub podmiot kontroluje ponad połowę mocy obliczeniowej sieci Bitcoin.
 • Zwiększając liczbę węzłów i górników, atak staje się trudniejszy i droższy.

Decentralizacja

 • Dotyczy kontroli, jaką jedna osoba, podmiot lub grupa ma nad systemem.
 • W zdecentralizowanej sieci konsensus jest osiągany poprzez mechanizm głosowania.
 • Wyższy stopień decentralizacji obniża przepustowość sieci z powodu potrzeby większego konsensusu.

Skalowalność

 • Skalowalność odnosi się do zdolności sieci do radzenia sobie z wzrostem liczby użytkowników i transakcji.
 • Skalowalność była problemem dla sieci Bitcoin, która może przetwarzać tylko od trzech do siedmiu transakcji na sekundę, w porównaniu z sieciami centralizowanymi, takimi jak Visa.

Podsumowanie

 • Bitcoin jest obecnie najbardziej bezpieczną i zdecentralizowaną siecią pieniężną.
 • Istnieje mała szansa na pojawienie się w przyszłości sieci, która poprawiłaby Bitcoin jako sieć pieniężną, ale prawdopodobieństwo to maleje z powodu wcześniej przedstawionych argumentów.

Ograniczenia transakcyjne Bitcoin

Bitcoin posiada ograniczenia w zakresie przepustowości transakcji, które wynikają z czasu między dodawaniem każdego bloku (ok. 10 minut) oraz z ograniczonego rozmiaru bloku (nieco ponad jeden megabajt).

Propozycja zwiększenia rozmiaru bloku

Niektórzy użytkownicy i deweloperzy zaproponowali prosty sposób na rozwiązanie tego problemu: zwiększenie rozmiaru bloku do więcej niż jeden megabajt. Pomimo że wydawało się to być proste rozwiązanie, spowodowało to wieloletni konflikt w społeczności programistów.

Podział opinii: "Małe bloki" vs "Duże bloki"

 • Małe bloki: Zwolennicy małych bloków dążyli do zachowania pierwotnych, surowych zasad protokołu, podkreślając stabilność Bitcoin na dłuższą metę. Uważali, że każda zmiana może narażać sieć na nowe zagrożenia. Ponadto, zdaniem zwolenników małych bloków, zdolność prowadzenia własnych węzłów przez przeciętnych użytkowników była kluczowa dla zachowania bezpieczeństwa i decentralizacji sieci.
 • Duże bloki: Ta grupa dążyła do bardziej elastycznych zmian w protokole w celu szybszego rozwiązywania problemów. Większe bloki pozwoliłyby na większą skalowalność i szybsze transakcje.

Kompromisy związane ze zwiększeniem rozmiaru bloku

Zwiększenie rozmiaru bloku wiązałoby się z kompromisami. Większe bloki prowadziłyby do większej blockchain, co utrudniłoby prowadzenie węzłów indywidualnym użytkownikom. Ponadto, większe bloki mogłyby prowadzić do niższych opłat transakcyjnych, co z kolei mogłoby obniżyć motywację dla górników, a w efekcie osłabić bezpieczeństwo sieci Bitcoin.

Konsekwencje zmian - twarde rozwidlenia

Proponowane zmiany prowadziłyby do tzw. "hard fork", czyli zmian niekompatybilnych wstecz, wymagając od wszystkich węzłów aktualizacji. Wielu z tych "hard forków", takich jak Bitcoin XT czy Bitcoin Classic, nie odniosło sukcesu, podczas gdy inne, takie jak Bitcoin Cash (BCH) czy Bitcoin SV (BSV), miały trudności z dominacją na rynku.

Studium przypadku Bitcoin Cash (BCH)

Pochodzenie Bitcoin Cash

Jednym z najbardziej znaczących podziałów, które wynikły z debaty na temat rozmiaru bloku, była kryptowaluta Bitcoin Cash. Zwolennicy tego rozwiązania uważają, że bitcoin powinien być przede wszystkim dosłownym "elektronicznym systemem płatności od osoby do osoby", czyli systemem zdolnym do obsługi dużej liczby transakcji.

Bitcoin jako środek wymiany vs przechowywanie wartości

Dla zwolenników Bitcoin Cash, głównym priorytetem powinna być funkcja bitcoina jako niezawodnego środka wymiany, a nie przechowywania wartości. Nie ma niczego nieprawidłowego w takim podejściu, ale pokazuje to kompromisy, jakie są podejmowane dla skalowalności. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby deweloperzy i rynek wybierali Bitcoin Cash w celu szybszych lub tańszych płatności kosztem bezpieczeństwa i decentralizacji.

Porównanie wartości Bitcoin i Bitcoin Cash

Jeśli chodzi o wartość rynkową, z kapitalizacją bitcoina ponad 100 razy większą niż Bitcoin Cash, inwestorzy nadal wybierają Bitcoin (BTC) jako preferowaną sieć monetarną. Wydaje się, że inwestorzy bardziej cenią bezpieczne i pewne przechowywanie wartości niż szybsze lub tańsze płatności.

Bitcoin jako doskonały środek monetarny

Rynek wykazał preferencję dla bitcoina, który jest wolniejszym systemem płatności w porównaniu z innymi aktywami cyfrowymi i blockchainami. To sygnalizuje, że rynek obecnie bardziej ceni wysoko zabezpieczony i zdecentralizowany środek przechowywania wartości niż kolejną sieć płatności. Jak wcześniej zauważono, rewolucyjnym wynalazkiem Bitcoina było rozwiązanie problemu cyfrowej rzadkości i stworzenie cyfrowego środka przechowywania wartości, a nie wprowadzenie niewielkiej poprawki do systemu płatności.


Ethereum - analiza przypadku

Ethereum vs. Bitcoin - podstawowe różnice

Ethereum i Bitcoin to dwie najważniejsze kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej. Mimo że obie korzystają z technologii blockchain, różnią się w wielu aspektach.

Historia i cechy charakterystyczne

Bitcoin został zaprezentowany w białej księdze (whitepaper) w 2008 roku z celem stworzenia "czysto peer-to-peerowej wersji elektronicznej gotówki". Jego głównym celem była decentralizacja i bezpieczeństwo, pozwalając na transakcje bez pośredników. Ograniczona podaż Bitcoinów (21 milionów) przyczynia się do jego roli jako dobra pieniężnego i środka przechowywania wartości.

Ethereum zostało przedstawione w białej księdze w 2013 roku przez współzałożyciela Vitalika Buterina. Jego celem było rozszerzenie technologii blockchain wprowadzonej przez Bitcoin o możliwość realizacji bardziej złożonych transakcji. W skrócie, Ethereum wprowadziło "smart kontrakty" - umożliwiające programowanie różnorodnych aplikacji. Dzięki temu Ethereum jest nazywane "rozproszonym światowym komputerem". Dodatkowo, na blockchainie Ethereum można wydawać różne tokeny, co czyni go platformą dla wielu aplikacji, takich jak finanse zdecentralizowane (DeFi), gry, narzędzia do mediów społecznościowych itp.

Trade-offs i potencjalne zagrożenia

Chociaż Ethereum może być przez niektórych postrzegane jako sieć bardziej zaawansowana niż Bitcoin, jej dodatkowe możliwości wiążą się z pewnymi kompromisami. Większa złożoność sieci Ethereum zwiększa ryzyko błędów w oprogramowaniu. Ponadto, możliwe są problemy z mniejszą decentralizacją i potencjalnym spadkiem bezpieczeństwa w porównaniu z siecią Bitcoin.

Podsumowanie różnic

Ethereum i Bitcoin, mimo podobieństw, różnią się w wielu kluczowych aspektach. Ethereum oferuje większe możliwości programistyczne kosztem zwiększonej złożoności, podczas gdy Bitcoin skupia się na byciu bezpiecznym i decentralizowanym środkiem wymiany wartości.

1. Wprowadzenie do Bitcoin w kontekście innych aktywów cyfrowych

Ze względu na otwartoźródłowy charakter Bitcoin, możliwe jest kopiowanie i modyfikowanie jego kodu bazowego, co doprowadziło do powstania tysięcy alternatywnych monet (tzw. "alt-coins"). Pomimo tego, bitcoin wciąż jest uważany za rzadki w porównaniu z innymi aktywami cyfrowymi.

2. Charakterystyka Bitcoin

 • Bitcoin nie jest kompatybilny z innymi sieciami blockchain i jego tokeny są jednoznaczne.
 • Główną wartością Bitcoina jest jego rzadkość i pewność limitu dostaw.
 • Bitcoin jest postrzegany głównie jako dobro pieniężne.
 • Jest mało prawdopodobne, aby inny aktyw cyfrowy zastąpił Bitcoina w tej roli.

3. Bitcoin w porównaniu z Ethereum

Mimo że Bitcoin jest obecnie najbardziej bezpieczną i zdecentralizowaną siecią, nie jest on najbardziej skalowalny. Dodatkowo, w porównaniu do Ethereum, nie oferuje dodatkowej funkcjonalności czy programowalności.

4. Dwie dominujące narracje dotyczące przyszłości aktywów cyfrowych

a) Świat wielu łańcuchów (Multi-Chain World)

Różne tokeny prowadzą do silosowego uniwersum aktywów cyfrowych. Konieczne jest tworzenie "mostów" między różnymi ekosystemami blockchain, aby zapewnić interoperacyjność. W tym scenariuszu, Bitcoin wydaje się być najlepiej przygotowany do spełnienia roli głównego dobra pieniężnego w ekosystemie.

b) Świat zdominowany przez jednego lub niewielu graczy (Winner-Take-All-or-Most World)

Istnieje możliwość, że użytkownicy i inwestorzy będą preferować różne tokeny w zależności od stopnia decentralizacji i dodatkowych funkcji. Jeśli można by budować aplikacje na istniejących sieciach blockchain zamiast tworzyć nowe sieci, użytkownicy prawdopodobnie wybraliby najmocniejsze i najbardziej bezpieczne sieci. W tym kontekście, Bitcoin, jako najbardziej zdecentralizowany i niezmienny blockchain, mógłby być jednym z głównych graczy.

5. Wnioski

Inwestując w bazową warstwę nowych technologii, można uzyskać ekspozycję na całą innowację budowaną na niej, nie próbując wybierać konkretnych zwycięzców czy przegranych w tym procesie.

Bitcoin odpowiada na konkretne potrzeby rynku

Chociaż nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądać nowy system aktywów cyfrowych w miarę dojrzewania, nie jest pewne, czy zobaczymy świat wielu łańcuchów z różnymi tokenami o różnym stopniu centralizacji, czy też podejście typu "zwycięzca bierze wszystko", gdzie więcej aplikacji będzie opartych na najbardziej bezpiecznym i zdecentralizowanym łańcuchu. Na chwilę obecną wydaje się jednak, że Bitcoin znalazł swoją rolę w ekosystemie aktywów cyfrowych przynajmniej jako deficytowy składnik wartości. Możliwość, by inne aktywa cyfrowe spełniały jakąś inną niezbędną funkcję, nadal jest kwestią otwartą, chociaż w ciągu ostatnich lat dokonano znaczącego postępu w zakresie dopasowywania innych aktywów do potrzeb rynku. Tego samego nie można powiedzieć o Bitcoinie. Tworzy to zupełnie różne profile inwestycyjne ryzyka i zwrotu między Bitcoinem a wszystkimi innymi aktywami cyfrowymi, co w końcu powinno wpłynąć na sposób, w jaki inwestorzy rozważają włączenie każdego z nich do swojego portfela inwestycyjnego.

Miejsce aktywów cyfrowych w portfelu

Inwestorzy, którzy analizują aktywa cyfrowe i tworzą ramy dla potencjalnych inwestycji w tej przestrzeni, prawdopodobnie skorzystają z segmentacji Bitcoin i wszystkich innych inwestycji w aktywa cyfrowe jako oddzielnych decyzji. Uproszcza to proces tworzenia portfela i pozwala na podjęcie dwóch jednoczesnych, ale oddzielnych decyzji przez inwestorów: o ważności posiadania narażenia na najrzadszy środek pieniężny (bitcoin) w tej nowej kategorii aktywów cyfrowych oraz o potencjalnym narażeniu na innowacje i eksperymenty w ekosystemie poza bitcoinem. Aby zrozumieć właściwe miejsce bitcoina i tokenów innych niż bitcoin w tradycyjnym portfelu inwestycyjnym, inwestorzy muszą najpierw określić kluczowe czynniki ryzyka i zwrotu z inwestycji. Umożliwia to wyodrębnienie obu rodzajów aktywów i wyciągnięcie wniosków na temat potencjalnej roli, jaką każdy z nich mógłby odgrywać w tradycyjnym portfelu.


Bitcoin w kontekście ryzyka, potencjalnego zwrotu i roli w portfelu inwestycyjnym

1. Przewaga pierwszego ruchu

Bitcoin, dzięki swojej roli jako pierwsza kryptowaluta, uzyskał przewagę w zakresie jego podstawowego zastosowania jako aktywa pieniężnego i środka przechowywania wartości. Z każdym dniem sieć staje się silniejsza dzięki rosnącej liczbie użytkowników, górników i infrastruktury.

2. Potencjalne zagrożenia dla Bitcoina

a) Błędy protokołu: Istnieje zawsze ryzyko błędu w kodzie. W przypadku Bitcoina ryzyko to jest minimalne dzięki prostocie oprogramowania i długiej historii działania.

b) Ataki państw: Duże kraje mogą sprzeciwić się rozwojowi aktywów cyfrowych. Niemniej jednak, dotychczasowe działania wskazują na bardziej prawdopodobną regulację niż zakazanie ich.

3. Porównanie ryzyka Bitcoina z innymi aktywami cyfrowymi

Bitcoin posiada mniej ryzyka w porównaniu do innych aktywów cyfrowych ze względu na brak skomplikowanego kodu i nacisk na decentralizację. Brak prawdziwej konkurencji w zakresie jego głównego zastosowania oraz ponad 14 lat funkcjonowania jako główny środek przechowywania wartości wzmacniają przekonanie o jego trwałości.

4. Potencjalne źródła zwrotu z inwestycji

a) Wzrost ekosystemu aktywów cyfrowych: W miarę jak pieniądze przepływają przez całą klasę aktywów, standard przechowywania wartości zyskuje na ważności.

b) Potencjalna niestabilność tradycyjnych warunków makroekonomicznych: Wzrost poziomu długu suwerennego i użycie polityki pieniężnej i fiskalnej mogą prowadzić do obaw o stabilność globalnego systemu finansowego. W takich warunkach aktywa o ograniczonej podaży, takie jak złoto w latach 70. XX wieku, dobrze się sprawdziły. W świecie aktywów cyfrowych Bitcoin oferuje największą rzadkość.

Podsumowując, biorąc pod uwagę zdolność do zabezpieczania się przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z tradycyjnymi aktywami i możliwość odnoszenia korzyści z ogólnego wzrostu ekosystemu, Bitcoin staje się prostym i skutecznym sposobem na uzyskanie ekspozycji na ekosystem aktywów cyfrowych.

Nie-Bitcoinowe Ryzyka i Czynniki Zwrotu z Inwestycji

Potencjalny profil zwrotu z inwestycji

Wiele inwestorów podaje przewagę w zakresie potencjalnych zwrotów z inwestycji jako powód dla nadmiernej ekspozycji na alternatywne lub nie-bitcoinowe aktywa cyfrowe. W niektórych przypadkach pomijają one całkowicie bitcoina w swoim portfelu. Mimo istnienia tego potencjalnego profilu zwrotu dla pewnych aktywów cyfrowych, projekty te często wiążą się z większym ryzykiem ogólnym oraz istotnym prawdopodobieństwem, że token stanie się bezwartościowy, jeśli nie spełni oczekiwań.

Kluczowe ryzyka

a) Osiągnięcie odpowiedniej decentralizacji: Bitcoin, dzięki swojemu algorytmowi proof-of-work, strukturze zarządzania i sprawiedliwemu uruchomieniu, zapewnił podstawy dla zdecentralizowanego projektu z minimalnym wymaganym zaufaniem. Inne tokeny, posiadające alternatywne mechanizmy konsensusu, struktury zarządzania i uruchomienie tokenów, często zmniejszają swój stopień decentralizacji. Niewystarczająca decentralizacja czyni dany protokół bardziej podatnym na nadzór regulacyjny i osłabia prawa użytkowników.

b) Zagrożenie konkurencją: Różnicowanie staje się trudne w przypadku otwartego kodu źródłowego, gdy jedna platforma może kopiować i budować na podstawie słabości innej. Wielu projektom nie udało się przetrwać, a rotacja wśród 10 czy 20 najcenniejszych monet była ekstremalna. Niemal każda sieć nie-bitcoinowa próbuje dodać pewien poziom skalowalności lub funkcjonalności, aby udowodnić swoją wartość.

Czynniki napędzające zwroty

Głównym czynnikiem napędzającym zwroty wszystkich aktywów cyfrowych innych niż bitcoin jest przyciąganie programistów i tworzenie efektów sieciowych. Projekty, które okazały się udane, przyciągały właściwy talent i utrzymywały swoją bazę użytkowników. Ethereum i Solana to świetne przykłady tego, co jest możliwe dla protokołu, który może przyciągnąć wielu programistów i zbudować użyteczną platformę. Kiedy jest to wykonane prawidłowo, dla inwestorów może zostać stworzona znacząca wartość.

Kompleksowość inwestowania w nie-bitcoinowe tokeny

Z powodu zwiększonej konkurencji i potencjalnych ścieżek porażki wielu z tych projektów, alokacja w tokeny nie-bitcoinowe jest często realizowana z myślą kapitałową podobną do podejścia venture capital. Zamiast wybierać jeden konkretny projekt, inwestorzy zwykle przyjmują małe pozycje w wielu nazwach. To zazwyczaj prowadzi do poszukiwania aktywnie zarządzanego rozwiązania w odpowiedzi na wzrost ogólnej złożoności, co kontrastuje z prostym podejściem opartym tylko na bitcoinie.

Analiza inwestycyjna dotycząca Bitcoina

Podejście inwestorów do technologii

Wielu tradycyjnych inwestorów podchodzi do Bitcoina przez pryzmat technologiczny, co prowadzi do wniosku, że Bitcoin jako pionierska technologia zostanie szybko zastąpiony przez lepszą lub przyniesie niższe zwroty.

Główne odkrycie technologiczne Bitcoina

W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, główną innowacją Bitcoina nie było stworzenie lepszej technologii płatniczej, ale wprowadzenie lepszej formy pieniądza. Jako środek pieniężny, Bitcoin wyróżnia się na tle innych.

Pozycja Bitcoina wśród aktywów cyfrowych

Należy rozważyć Bitcoina oddzielnie od innych aktywów cyfrowych, które pojawiły się po nim, ze względu na jego unikalne cechy. Dlatego inwestorzy powinni skupić się przede wszystkim na zrozumieniu Bitcoina, zanim zwrócą uwagę na inne cyfrowe aktywa.

Aktualności

Zobacz więcej